Algemene Voorwaarden

CONTACTGEGEVENS

Imre van Eijl Fotografie
Imre de Jong – van Eijl
info@imrevaneijl.nl
www.imrevaneijl.nl
KvK:       58100091
Tel:        06-48233963
Btw:       NL196489027B01

Algemeen

 • Opdrachtnemer: Imre van Eijl Fotografie, Imre de Jong- van Eijl.
 • Opdrachtgever: Persoon of onderneming die een dienst of product of dienst afneemt van de opdrachtnemer.
 • Diensten: Te leveren diensten door Imre van Eijl Fotografie. Dit kan zijn: Fotografie of begeleiding op het gebied van fotografie
 • Producten: Te leveren producten door Imre van Eijl Fotografie. Dit kan zijn: Foto’s; digitaal en/of afdrukken in welke vorm dan ook.
 • Overeenkomst: Schriftelijke (dan wel mondelinge) overeenkomst tot het aangaan van een product- en/of dienst-afname door opdrachtgever bij Imre van Eijl Fotografie.

toepassing algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten door Imre van Eijl Fotografie.
 • Wanneer één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen. Waarbij, zover mogelijk, van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
  Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.
 • De door opdrachtnemer opgestelde schriftelijk genoteerde omschrijving wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft. Dit kan zijn in een offerte, factuur, of opdrachtomschrijving over de mail.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden opdrachtnemer alleen, wanneer deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet schriftelijk bezwaar tegen indient.
 • Op het moment van totstandkoming wordt met Opdrachtgever een datum en tijd afgesproken waarop de dienst, dan wel het product, wordt geleverd. Opdrachtnemer reserveert daarmee deze datum en tijd voor de opdrachtgever.
 • Wanneer de datum genoteerd staat voor de te leveren diensten/producten gelden onderstaande voorwaarden voor het annuleren en/f verplaasten van het overeengekomen. (zie annuleren en verplaatsen)

uitvoering

 • Diensten van Imre van Eijl Fotografie worden uitgevoerd door Fotografe Imre de Jong – van Eijl. Indien zij niet in staat is de dienst zelf te leveren zal in overleg met de opdrachtgever gezocht worden naar een passend alternatief.

tarieven

 • De prijzen voor de diensten en producten van Imre van Eijl fotografie staan genoemd op de website van www.imrevaneijl.nl of worden voor u persoonlijk opgemaakt in een offerte of middels schriftelijk (mail) contact.
 • Eventuele extra kosten worden altijd vooraf met de opdrachtgever afgesproken en schriftelijk genoteerd.
 • Indien de extra kosten vooraf niet in te schatten zijn, wordt hierover schriftelijk een afspraak gemaakt en genoteerd.
 • Reiskosten: Reiskosten worden belast met € 0,35 cent per km gerekend vanaf Delft.
 • Eventuele entree- en/of parkeer-kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

offertes

 • De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Pas na het accordering van de offerte zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gebonden aan deze overeenkomst.

facturatie

 • Bij diensten door Imre van Eijl Fotografie vindt facturatie plaats na afname van de dienst. De factuur wordt per mail naar de opdrachtgever toegestuurd.
 • Wanneer een aanbetaling overeengekomen is dient deze uiterlijk 4 dagen voor de te leveren dienst te zijn voldaan. Tenzij anders afgesproken.
 • Bij afname van een dienst ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Imre van Eijl Fotografie.
 • Mocht de opdrachtgever naderhand nog een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer u een mail stuurt naar info@imrevaneijl.nl met  naam, de omschrijving en datum/periode van de dienst, ontvangt u binnen één week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur.

betaling

 • Betaling dient voor de vervaldatum, vermeld op de factuur, te worden voldaan.
 • Na de vervaldatum zal de opdrachtgever een betaalherinnering ontvangen.
 • Mocht de opdrachtgever de factuur na twee herinneringen alsnog niet betalen zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 40e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.
 • Indien de opdrachtgever, ten gevolge van een bijzondere omstandigheid, niet meer(volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan deze zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Imre van Eijl Fotografie info@imrevaneijl.nl met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Imre van Eijl Fotografie met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

foto’s en levering

 • Foto’s worden geleverd in hoge resolutie. Foto’s worden gemaakt in RAW formaat en verwerkt/bewerkt naar jpg bestanden waarin ze worden geleverd aan de opdrachtgever.
 • De levering van de foto’s bestaat uit digitale foto’s welke via mail of wetransfer worden toegezonden, tenzij anders afgesproken.
 • Bij bruiloften worden de digitale foto’s geleverd op usb in combinatie met een fysiek trouwalbum. Tenzij anders afgesproken.
 • Levertijd van de foto’s wordt mondeling of schriftelijk overeengekomen. Indicatie voor de levertijden
  Bruiloften: binnen 10 weken
  Event: binnen 1 week
  Reportages: binnen 2 weken
 • Indien een snelle levering gewenst is kan dit specifiek worden aangevraagd middels schriftelijk contact. Dit wordt als onderdeel van de overeenkomst opgenomen wanneer de opdrachtnemer hier akkoord op heeft gegeven.

bewaring en verlies van foto’s

 • In uitzondelijke gevallen kan het gebeuren dat de gemaakte foto’s verloren gaan, door bijvoorbeeld schade of het crashen van een schijf. Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.
 • Na levering is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale foto’s. Bij het verlies van geleverde foto’s kan contact opgenomen worden via info@imrevaneijl.nl. De opdrachtgever kan, indien nog aanwezig in het archief, de foto’s nogmaals toesturen. Vermeld altijd je naam en de datum en omschrijving van de shoot bij het indienen van een verzoek.
 • Opdrachtnemer archiveert en bewaart de geselecteerde en nabewerkte foto’s minimaal 6 maanden. Hierna vervalt de archiveerplicht.

auteursrecht

 • Met het kopen en betalen van de foto’s van Imre van Eijl Fotografie heeft opdrachtgever niet het auteursrecht verkregen. Het auteursrecht blijft altijd bij de maker.
 • Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding bij publicatie verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Neem voor vragen hierover en inzage in de wensen van de auteur contact op via info@imrevaneijl.nl 

gebruiksrecht

 • Enkele de Auteur, hier Imre van Eijl Fotografie, kan de opdrachtgever gebruiksrecht verlenen over de geleverde foto’s. Dit recht is alleen van toepassing wanneer deze schriftelijk is genoteerd op de overeenkomst, offerte en/of factuur.
 • Het gebruiksrecht door Imre van Eijl fotografie is altijd terug te vinden op de factuur behorende tot de geleverde foto’s.
 • Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Opdrachtnemer.
 • Tenzij schriftelijk overeengekomen mogen de foto’s niet gebruikt worden voor (foto)wedstrijden, geleverd worden naar derden, verkocht of aangepast worden of gebruikt worden om geld aan te verdienen.
 • Indien de opdrachtnemer de foto’s wil gebruiken voor eigen publicaties zoals de eigen website, sociale kanalen en/of marketingdoeleinde zal hiervoor schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de opdrachtgever.

Annulering en Verplaatsen

 • Annuleren: Het opzeggen van de diensten Imre van Eijl Fotografie
 • De opdrachtgever mag tot 72 uur voor het leveren van de dienst kosteloos annuleren. Wanneer er sprake is van al gemaakte kosten, al dan niet opgenomen in de overeenkomst, zullen deze in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
 • Wanneer de opdracht niet minimaal 72 uur van tevoren wordt afzegt en daarmee de opdracht volledig komt te vervallen worden de volledige kosten van de desbetreffende overeenkomst in rekening gebracht. Met uitzondering wanneer er duidelijk sprake is van overmacht. (zie overmacht)
 • Verplaatsen: Het verschuiven van de opdracht naar een later moment of tijdstip.
 • De opdrachtgever mag tot 24 uur voor het leveren van de dienst kosteloos verplaatsen.
 • Wanneer het verzoek tot verplaatsing van de opdracht niet minimaal 24 uur van tevoren wordt gedaan zal 20% van de kosten van de desbetreffende overeenkomst in rekening worden gebracht ter vergoeding aan de opdrachtnemer. Deze komt bovenop de te betalen kosten na het leveren van de diensten op de nieuwe datum/tijd. Met een uitzondering wanneer er duidelijk sprake is van overmacht. (zie overmacht)
 • Wanneer de opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd heeft dit dit geen invloed op de afgesproken eindtijd, tenzij anders afgesproken.
 • De opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst te verplaatsen of te annuleren. Dit goed onderbouwd met argumenten. Hierbij zal altijd gezocht worden naar een passende oplossing in overleg met de opdrachtgever. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

overmacht

 • Overmacht: Feiten en omstandigheden die de opdrachtgever of opdrachtnemer duidelijk niet in staat stellen zich te houden aan de overeenkomst en/of overmacht buiten zijn/haar schuld.
 • Onder gevallen van overmacht vallen: ziekte/overlijden bij opdrachtgever/nemer en betrokkenen essentieel voor het uitvoeren van de opdracht dan wel in de naaste familie. Natuurrampen of weersomstandigheden die de opdracht duidelijk ten nadelen beinvloeden.
 • In overleg zal gezocht worden naar een vervangende datum of komt de opdracht te vervallen.

aansprakelijkheid

 • Imre van Eijl Fotografie is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door de opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten.
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk blijkt voor directe materiele schade ontstaan tijdens het uitvoeren van een opdracht dan is de aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

schade aan apparatuur

 • Wanneer buitensporig gedrag van de opdrachtgever of betrokken kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever aansprakelijk tot een maximaal vergoeding van 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.

bescherming persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van de opdrachtgever, welke gedeeld worden met Imre van Eijl Fotografie, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage voor de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • De wijze van omgang met persoonlijke informatie is opgenomen in de Privacy Overeenkomst van Imre van Eijl Fotografie.
 • De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. 

klachten

 • Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde diensten/producten kan dat aangegeven worden bij Imre van Eijl Fotografie. In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken naar de redelijkheid hiervan en zal gezocht worden naar een passende aanpak en oplossing.
 • Klachten dienen binnen 1 maand na het leveren van de dienst/producten schriftelijk ingediend te worden via info@imrevaneijl.nl